• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Kontrola zarządcza

Informacje o kursie

PROGRAM KONTROLA ZARZĄDCZA:
1. Pojęcie kontroli zarządczej

2. Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą

3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej

4. Cele kontroli zarządczej
- w jakim celu wprowadzamy mechanizmy kontrolne wskazane w standardach kontroli zarządczej,

5. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
– omówienie obowiązków wynikających z ich treści dla jednostki administracji publicznej
- środowisko wewnętrzne
- cele i zarządzanie ryzykiem
- mechanizmy kontroli
- informacja i komunikacja
- monitorowanie i ocena

6. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach

7. Planowanie celów i zadań w jednostce

8. Raportowanie osiągania celów i realizacji zadań

9. Samoocena systemu kontroli zarządczej
- korzyści i ograniczenia
- etapy postępowania

10. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce
- źródła zapewnienia
- konsekwencje złożenia oświadczenia
11. Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce

12. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych

13. Miejsce i rola zarządzenia ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w jednostce

14. Etapy zarządzania ryzykiem
- identyfikacja i zdefiniowanie celów działalności
- identyfikacja i zdefiniowanie zadań służących realizacji celów
- identyfikacja zdarzeń mających wpływ na realizację założonych zadań
- analiza ryzyka zdefiniowanych zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw ,
- określenie odpowiedniej reakcji na zidentyfikowane zagrożenia
- podejmowanie działań zaradczych
- informowanie pracowników o wynikach procesu zarządzania ryzykiem,

15. monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem

16. Przeprowadzenie przykładowej analizy ryzyka – warsztaty

17. Przykład udokumentowania wyników analizy ryzyka

18. Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ryzykiem