• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ALTER EGO Centrum Szkoleniowe   w Częstochowie, Aleja Wolności  1

2)    Dane pozyskiwane są podczas wypełniania formularza kontaktowego, konieczne jest podanie adresu e-mail, opcjonalnie, numeru telefonu  oraz imienia i nazwiska w celu szybkiej obsługi zdarzenia. Automatycznie zapisywany jest również numer IP komputera, z którego wiadomość została wysłana. Operator zastrzega prawo do zapisania tych danych w wewnętrznym systemie zgłoszeń, oraz przekazania osobom zewnętrznym w celu poprawy zgłaszanych problemów. Zapisując się na szkolenia czy też robiąc wstępną rezerwację poprzez portale społecznościowe oraz mobilne nośniki podajecie swoje dane dobrowolnie (imię, nazwisko, nr telefonu), które chronimy w sposób należyty.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji umowy na  podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez administratora danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom;

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane;

b) Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów

prawa;

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych będzie następowało do czasu wniesienia sprzeciwu;

d)  posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

e) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

f) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;

g) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.